Öntözés

Talajvédelmi terv öntözéshez

Talajvédelmi terv készítése öntözéshez

Öntözési talajvédelmi terv készítése indokolt a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szerinti házi vízigényt meghaladó vízhasználat esetén.

Helyszíni talajmintavétel szabályai:

Eltérő talajfoltonként, de legalább 10 hektáronként talajszelvényt kell feltárni. A talajszelvény genetikai szintjeiből vagy rétegeiből mintát kell venni. 2 méter mélységen belül, a külön jogszabály szerinti nitrátérzékeny területen 5 méteren belül meg kell határozni a talajvíz mélységét és az elérhető talajvízből mintát kell venni. Csepegtető öntözés kivételével az eltérő fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajfoltokon kijelölt úgynevezett „jellemző talajszelvényből” (legfeljebb 50 hektáronként, de legalább 1 szelvényből) bolygatatlan talajmintát kell gyűjteni.

Helyszíni vizsgálatok:
– csepegtető öntözés kivételével a talaj víznyelő és vízvezető képességének meghatározása,
– a talajvízszint átlagos mélységének meghatározása,
– vízrendezettségi állapot felmérése,
– talajellenállás mérése indokolt esetben.

Laboratóriumi vizsgálatok:
a) talajminták laboratóriumi vizsgálata:
aa) minden esetben vizsgálandó az összes mintából:
– kémhatás pH(H2O),
– kötöttségi szám (KA),
– humusztartalom (%),
– összes karbonát-tartalom (CaCO3%) vagy hidrolitos aciditás (y1),
– vízben oldott összes só.

ab) jellemző szelvényekből vizsgálandó paraméterek:
– mechanikai összetétel,
– térfogattömeg,
– pF sor

ac) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó:
– vizes kivonat,
– báziscsere-vizsgálat,
– talajvízvizsgálat,
– morzsa-vízállékonyság a szántott rétegből.

ad) számítással meghatározott paraméterek (kivéve csepegtető öntözés esetén):

– összporozitás,
– differenciált porozitás,
– levegő kapacitás,
– relatív levegő tartalom,
– víz-levegő arány,
– sómaximum mélysége (indokolt esetben),
– vízháztartási mérleg,
– kritikus talajvízszint meghatározása (indokolt esetben),
– sóforgalmi számítások (indokolt esetben).

b) öntözővíz, talajvíz laboratóriumi vizsgálata:
– az öntözővíz minőségét az alábbi jellemzők és paraméterek alapján kell meghatározni:
ba) fizikai jellemzők:
– hőmérséklet, szín, szag, hordalékosság,– vezetőképesség

bb) kémiai paraméterek:
– kationok: Fe2+, Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+;
– anionok: CO32–, HCO3, NO3, SO42–, Cl– , Bór,

bc) számított paraméterek:
– nátriumadszorpciós arány (SAR érték),
– szikesedési hányados,
– magnézium százalék,
– anion szerinti víztípus,
– kation szerinti víztípus,

Tartalmi követelmények
A tervnek tartalmazni kell
– a talajvíz viszonyok jellemzését, szükség esetén a kritikus talajvízszint megállapítását,
– az öntözővíz minősítését, szükség esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslatot,
– javaslatot az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségére, intenzitására, gyakoriságára,
– javaslatot az öntözés hatékonyságát javító beavatkozásokra.

Mellékletként csatolni kell:
– 1:10 000 méretarányú talajtérképet,
– az öntözés lehetőségét, feltételeit tartalmazó kartogramot,
– szemeloszlási görbét (indokolt esetben),
– az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet.

Csepegtető öntözés kivételével mellékelni kell még:
– vízgazdálkodási kartogramot,
– kritikus talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
– talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
– pF görbét, vízháztartási mérleget számítással.

Az öntözővíz minőségét és hasznosíthatóságának módját a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet  2.–4. táblázatokban foglaltak szerint kell meghatározni.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
(forrás: njt.hu)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól